tuttonblog

Totul pentru tine by FLORENTINA!!!

CONTABILITATE PUBLICA

CONTABILITATE PUBLICA

 

 

 

ORGANIZAREA CONTABILITATII IN INSTITUTIILE DE ADMINISTRATIE PUBLICA

 

 

 

Definitie si clasificarea institutiilor publice

            Institutiile publice-entitati patrimoniale ce desfasoara activitati,de regula sociale,in folosul comunitatii,activitati care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la pretul factorilor si care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii,fiind necesara alocarea de la buget de surse pt acoperirea acestor cheltuieli.-organisme prin care statul organizeaza si isi desfasora activitatile

         Dupa natura activitatii

    -institutii de administratie publica-sau inst.de interes local sau central care exercita puterea executive;Guvernul,ministerele,primariile,aparatul executive din cons.judetene

    -institutii de specialitate cu caracter functional-invatamint,cercetare,juridic,cultural,de aperare si ordine publica,sanatate

    -institutii deliberative-institutii care reprezinta puterea legislativa la nivel central si local;Parlamentul,consiliile locale si partea deliberativa a CJ

         Dupa sfera de interes

    -institutii dec interes national

-institutii de interes local

        Dupa statutul juridic

   -institutii cu personalitate juridica-cu patrimoniu propriu,cont current deschis la trezorerie,buget propriu de venituri si cheltuieli,intretin relatii cu terti,conduc contabilitate proprie Conducatorii acestor institutii au calitatea de ordonatori de credite bugetare

-institutii fara personalitate juridical-functioneaza ca entitati distincte in subordinea sau pe linga institutii cu personalitate juridica dar nu conduc contabilitate proprie sin u au un cont current la trezorerie(gradinite,facultati,clinici universitare)iar conducatorii lor nu au calitatea de ordonatori de credite

Dupa nivelul ierarhic

-institutii ierarhic superioare-au competente si drepturi sporite in desf.activitatii,in repartizarea si folosirea fondurilor

-institutii ierarhic inferioare-au acces la mijloace bugetare prin intermediul institutiilor ierarhic superioare

 

 

 

 

Dupa regimul de finantare

     -institutii finantate integral din bugetul de stat,bugetl asig.sociale de stat,bugetele locale,bugetele fondurilor speciale,dupa caz.

-institutii finantate din venituri proprii si subventii acordate din bugetul de stat,etc

     -institutii finantate integral din venituri poprii

 

Ordonatori de credite-sunt conducatorii institutiilor publice care au competente si responsabilitati in elaborarea si executarea bugetului si modului de gestionare a patrimoniului institutiei.

ordonatori principali-ministrii si conducatorii organelor centrale,presedintii cons.judetene,primarul general al capitalei,primarii sectoarelor mun.Bucuresti,primarii municipiilor,oraselor,comunelor care snt ordonatori principali de credite pt bugetele locale

ordonatorii secundari de credite-cond.inst.publice cu personalitate juridical din subordinea ordonatorilor principali de credite,finantati din bugetul de stat,etc,care au in subordine alte institutii cu personalitate juridica pt care repartizeaza credite bugetare,ai carei conducatori sunt ordonatori de credit tertiari Ei aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele propriisi a celor din bugetele fondurilor speciale

Ordonatorii de credite au urmatoarele responsabilitati.

-angajarea,lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate

-realizarea veniturilor

-angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare

-integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc

-organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare

-organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si programului de lucrari de investitii publice.

-organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului

-organizarea activitatii de control financiar preventiv propriu si a activitatii de audit

-organizarea inventarierii anuale a patrimoniului institutiilor publice

 

Functia financiar-contabila la nivelul institutiilor publice

Daca institutia beneficiaza de contributii financiare nerambursabile ale CE,operatiunile privind primirea si utilizarea acestor fonduri se inregistreaza in lei si in euro,la cursul INFO-euro(reprezinta rata de schimb intre euro si moneda nationala si este comunicat de Banca Centrala Europeana)-este cel din penultima zi lucratoare a lunii precedente

 

Documente,registre si forme de contabilitate

        Documentele justificative sunt acte scrise intocmite in momentul efectuarii operatiei economico-financiare si atesta realizarea si reflectarea operatiei in contabilitate

Documentele justificative angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,vizat si aprobat,precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate,dupa caz

 

 

 

        Documentele justificative trebuie sa cuprinda :

-denumirea documentului

-denumirea si,dupa caz,sediul unitatii care intocmeste documentul

-nr documentului si data intocmirii acestuia

-mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii ec-financiara

-continutul operatiunii,temeiul legal al efectuarii acesteia

-date cantitative si valorice

-numele si prenumele,semnaturi

Documentele justificative se reflecteaza in contabilitate in conturi analitice si sintetice

         Fisele de cont-se deschid pt fiecare element patrimonial,in functie de particularitatile acestora-in contabilitate analitica-si in functie de trasaturile lor comune-contabilitate sintetica

          Registrele de contabilitate-furnizeaza informatii legate de inregistrarea operatiilor ec-financiare in conturi

          Registru-jurnal-document contabil obligatoriu –se inregistreaza cronologic si sistematic operatiile ec-financiare in functie de data documentelor justificative ce au stat la baza efectuarii acestora Se poate intocmii zilnic sau lunar si se intilneste sub doua forme:registru jurnal general si registru jurnal auxiliary

           Registrele jurnal-auxiliare-pt operatii de aprovizionare si desfacere,operatiuni de casa si banca,situatia incasarii-achitarii facturilor

           Registru inventar-document contabil obligatoriu sta la baza inventarierii generale a patrimoniului institutiei publice.

Registrul cartea mare-document contabil care se deschide pt fiecare cont in parte si care preia lunar inregistrarile contabile din registrul-jurnal pe conturi corespunzatoare-cu ajutorul lui se stabileste situatia fiecarui cont,adica soldul initial,rulajele debitoare si creditoare si soldul final.

Acest registru sta la baza intocmirii balantei de verificare

 

Principii si politici contabile Tratamente contabile

         -principiul continuitatii activitatii-institutia publica isi continua in mod normal functionarea,fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii

         -principiul permenentei metodelor-presupune utilizarea acelorasi reguli sau norme privind evaluarea pa tot parcursul desfasurarii activitatii,astfel incit sa se asigure comparabilitatea in timp a informatiilor contabile

-principiul prudentei-trebuie sa se tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent,chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia,,trebuie sa se tina cont de toate deprecierile

         -principiul contabilitatii pe baza de angajamente-tranzactiile si alte evenimente sunt recunoscute in contabilitate atunci cind acestea se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat sau platit

         -principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii-presupune ca fiecare pozitie din bilant este evaluata separat,pt a stabilii valoarea individuala a fiecarui element de activ si de pasiv

 

         -principiul intangibilitatii-bilantul de deschidere pt fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al ex,financiar precedent

-principiul recompensarii-orice compensare intre elementele de active si de datorii sau intre venituri si cheltuieli este interzisa,cu exceptia compensarilor intre active si datorii premise de reglementarile legale

          -principiul comparabilitatii informatiilor-in baza acelorasi metode de evaluare

-principiul materialitatii

principiul prevalentei economicului asupra juridicului-informatiile contabile prezentate trebuie sa fie credibile,sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor,nu numai forma lor juridica.

         Politicile contabile-stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea fiecarei institutii publice pt toate operatiunile derulate,pornind de la intocmirea documentelor justificative pina la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale

Politicile contabile trebuie elaborate astfel incit sa se asigure furnizarea,prin situatiile financiare,a unor informatii care trebuie sa fie:

Relevante pt nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile in sensul ca;

-reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice

-sunt neutre

-sunt prudente

-sunt complete

          Tratamentele contabile-modul in care sunt evaluate elementele de activ si de pasiv in diverse momente ale existentei lor in cadrul patrimoniului institutiei,precum si modul in care se prezinta in cadrul situatiilor financiare

Elementele patrimoniale se evalueaza in urmatoarele momente: la intrarea in institutia publica,la inventariere,la data intocmirii bilantului,la iesirea din patrimoniu.

        1.  Evaluarea la data intrarii in institutia publica

La data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare,denumita valoare contabila,care se stabileste:

-la cost de achizitie-pt bunurile procurate cu titlu oneros

-la cost de productie-pt bunurile produse in institutie

-la valoarea justa-pt bunurile obtinute cu titlu gratuit

        Costul de achizitie al bunurilor cuprinde:pretul de cumparare,taxele de import si alte taxe,cheltuielile de transport,manipulare

        Costul de productie –costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile,cheltuielile cu manopera si cota de cheltuieli indirecte ce trebuie repartizate asupra valorii bunului

        Valoarea justa-suma pt care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza,in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv

 1. 2.      Evaluarea cu ocazia inventarierii –presupune evaluarea tuturor elementelor patrimoniale in momentul inventarierii generale a patrimoniului,cu ocazia efectuarii lucrarilor de inchidere
 2. 3.      Evaluarea la incheierea exercitiului financiar-elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare pusa de accord cu rezultatele inventarierii.

Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare,mai putin amortizarea si ajustarile pt depreciere sau pierdere de valoare,cumulate.

          La fiecare data a bilantului;

-elementele monetare exprimate in valuta trebuie evaluate si raportate utilizind cursul de schimb comunicat de BNR,valabil la data incheierii exercitiului financiar

-pt creantele si datoriile,exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,eventualeele diferente favorabile sau nefavorabile se inregistraza la venituri sau cheltuieli financiare.

Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti,si activele/datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile

 1. 4.      Evaluarea la data iesirii din institutia publica

La data iesirii din institutie sau la darea in consum,bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Pt elementele de natura activelor necurente corporale se admite,ulterior recunoasterii  utilizarea unui tratament alternative-reevaluarea(se face la valoarea justa de la data bilantului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGETELE SI SISTEMUL BANCAR

 

 

Sistemul unitar al bugetelor

     Buget-previziunea pt o anumita perioada de timp,o estimare a cheltuielilor propuse si a veniturilor necesare pt a le finanta-venituri si cheltuieli

     Bugetul general consolidat

-bugetul de stat

-bugetul asigurarilor sociale de stat

-bugetele locale

-bugetele fondurilor cu destinatie epeciala

-bugetul trezoreriei statului

-bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat,bugetul asig. sociale de stat,bugetele fondurilor speciale,dupa caz.

-bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

-bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare,dobinzi si alte costuri se asigura din fonduri publice.

-bugetul fondurilor externe nerambursabil

      Bugetul de stat-cuprinde resursele financiare care se mobilizeaza anual prin lege la dispozitia statului in vederea finantarii actiunilor social-culturale,instructiv-educative,asigurarea apararii tarii,mentinerea ordinii publice,infaptuirea justitiei,finantarea unor investitii si a unor activitati de interes strategic,asigurarea protectiei si refacerii mediului inconjurator,asig. masurilor de protectie sociala a populatiei,-bugetul de stat se stabileste anual prin lege.

                Cuprinde:

-bugetul asig.sociale de stat

-bugetul fondului pt plata ajutorului de somaj

-bugetul Fondului national unic de asig.sociale de sanatate

-bugetele locale

-bugetele fondurilor speciale

 

Structura bugetelor-veniturile si cheltuielile publice

        Clasificarea bugetara-instrumentul prin care veniturile si cheltuielile unui buget sunt grupate intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare si précis determinate si se utilizeaza atit in faza de elaborare cit si in faza de executie a bugetelor.

 1. 1.      Veniturile publice-se materializeaza in incasari de impozite,taxe,contributii,amenzi,penalitati,varsaminte din veniturile institutiilor publice,venituri din inchirierea si concesionarea terenurilor si alte bunuri proprietate de stat,imprumuturi,donatii,ajutoare.

Veniturile publice inglobeaza;

-veniturile bugetului de stat,etc

-veniturile bugetelor locale si extrabugetare a institutiilor si serviciilor publice de interes local

 

A.  Veniturile bugetului de stat sunt aprobate prin lege anuala,pe categoriile:

      VENITURI CURENTE

Venituri fiscale

-impozit pe venit,profit si alte cistiguri din capital

-impozit pe salarii

-impozite si taxe pe proprietate

-impozite si taxe pe bunuri si servicii(TVA,accize)

-impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale

-alte impozite sit axe fiscale

Venituri din contributii de asigurari

-contributii ale angajatorilor

-contributiile asiguratilor

Venituri nefiscale

-venituri din proprietate

-vinzari de bunuri si servicii

        VENITURI DIN CAPITAL

  Venituri din valorificarea unor bunuri-ale institutiilor publice,venituri din valorificarea stocurilor de reserve de stat si de mobilizare

        VENITURI DIN OPERATIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

        SUBVENTII

Donatii din strainatate

 1.  Veniturile bugetelor locale

VENITURI CURENTE

    Venituri fiscale

-impozit pe venit,profit si alte cistiguri din capital

-impozit pe salarii

-impozit si taxe pe proprietate(terenuri,cladiri,taxe judiciare dectimbru)

-pe bunuri si servicii(sume defalcate din TVA,taxe pe servicii specifice-spectacole,taxe pt utilizarea bunurilor,)

-alte impozite sit axe fiscale

Venituri nefiscale

        -venituri din proprietate(varsaminte din profitul net al regiilor autonome,venituri din dividente,venituri din dobinzi)

-vinzari de bunuri si servicii-(venituri din prestari si alte activitati,taxe administrative,eliberari de premise,amenzi,penalitati si confiscari,transferuri voluntare)

           VENITURI DIN CAPITAL

       Venituri din valorificarea unor bunuri(ale institutiilor publice,din privatizare,din vinzarea locuintelor constituite din fd statului.)

           VANITURI DIN OPERATIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(pt infiintarea de institutii si servicii publice de interes local,sume din fondul de rulment pt acoperirea golurilor de casa)

           SUBVENTII

  De la alte nivele ale administratiei publice

 

 

 1. Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat

VENITURI CURENTE

         Venituri din contributii de asigurari

-contributiile angajatorilor(la asigurarile sociale de stat)

-contributiile asiguratilor(la asigurarile sociale de stat)

          Venituri nefiscale

-venituri din proprietate(restituiri din fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti;venituri pt asigurarile de accidente de munca)

-venituri din vinzari de bunuri si servicii(venituri din prestari de servicii,transferuri voluntare)

             SUBVENTII

Subventii de la alte nivele ale adm publice(de la bugetul de stat)

 1. Veniturile bugetului asigurarilor pt somaj

VENITURI CURENTE

Venituri din contributii de asigurari

-contributiile angajatorilor(de asigurari pt somaj)

-contributiile asiguratilor(de asigurari pt somaj)

            Venituri nefiscale

            -venituri din proprietate(restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti,dobinzi)

-venituri din vinzari de bunuri si servicii-(transferuri voluntare,donatii si sponsorizari)

VENITURI DIN OPERATIUNI FINANCIARE 

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(pt finantarea intreprinderilor mici si mijlocii,imprumuturi temporare din trezoreria statului)

             SUBVENTII 

De la alte nivele ale adm publice(bugetul de stat,de la bugetul asig.pt somaj)

 1. Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile

         VENITURI CURENTE

       Venituri nefiscale

-venituri din proprietate

-venituri din vinzari de bunuri si servicii

        SUBVENTII 

-donatii din strainatate: curente si de capital

   F.  Veniturile bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

          VENITURI CURENTE

         Venituri fiscale

-impozite si taxe pe bunuri si servicii(generate pe cifra de afaceri,vinzari si valoare adaugata,accize,taxe pe servicii,taxe pe utilizarea bunurilor)

-alte impozite si taxe fiscale

           Venituri din contributii de asigurari

-contributiile angajatorilor(contributii de asig sociale de sanatate datorate de angajatori

 

 

          Venituri nefiscale

-venituri din proprietate(varsaminte din profitul net al regiilor autonome,din concesiuni si inchirieri,din dividente,utilizarea pasunilor comunale,din dobinzi)

-vinzari de bunuri si servicii(taxe de metrologie,taxe consulare,tarife pt analize si servicii efectuate de laboratoare,din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie,venituri din cercetare,serbari si spectacole scolare,venituri din taxe administrative,eliberari de premise,amenzi,penalitati,confiscari,transferuri.

            VENITURI DIN CAPITAL

           -venituri din valorificarea unor bunuri(ale institutiilor publice,incasari din valorificarea activelor bancare,venituri din privatizare,din procesul de stingere a creantelor bancare)

             VENITURI DIN OPERATIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

              SUBVENTII

De la alte administratii

Cheltuielile publice-utilizarea efectiva a resurselor pt realizarea obiectivelor cuprinse in programele de guvernamentale si locale privind activitatea sociala,economica si de alta natura,desfasurata de acestia.

       Cuprind:

-cheltuielile efectuate de adm publice centrale din fonduri bugetare,extrabugetare si speciale

-cheltuieli effectuate de adm publica locala din fonduri bugetare si extrabugetare

Cheltuielile publice-totalitatea gheltuielilor efectuate prin intermediul institutiilor publice care se acopera fie de la buget,fie din fondurile extrabugetare sau din bugetele proprii ale institutiilor

Cheltuielile bugetare-acele cheltuieli care se acopera numai de la bugetul de stat,bugetele locale,din bugetul asigurarilor sociale de stat,din bugetele fondurilor speciale.

Cheltuielile publice cuprind:

         -cheltuieli bugetare acoperite din resurse financiare publice

-cheltuieli extrabugetare

-efectuate din bugetul trezoreriei publice

-din bugetul fondurilor externe nerambursabile

Clasificarea administrativa- are la baza criteriul institutiilor prin care se efectueaza cheltuielile publice

Clasificarea functionala-destinatia cheltuielilor-domeniile,ramurile si sectoarele spre care sunt dirijate resursele financiare publice.

In structura de stat structura functionala a cheltuielilor este:

 1. 1.      Servicii publice generale

-autoritati publice si actiuni externe

-cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare

-alte servicii publice generale

-tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

-transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale adm.

 

 

2        Aparare,ordine publica si siguranta nationala

-aparare

-ordine publica si siguranta nationala

            3.    Cheltuieli social-culturale

-invatamint

-sanatate

-cultura,recreere si religie

-asigurari si asistenta sociala

             4.    Servicii si dezvoltare publica,locuinte,mediu si ape

-locuinte,servicii si dezvoltare publica

-protectia mediului

              5.    Actiuni economice

-actiuni generale economice,comerciale si de munca

-combustibil si energie

-industria extractiva,prelucratoare si constructii

-agricultura, silvicultura,piscicultura si vinatoare

-transpor tsi comunicatii

-cercetare si dezvoltare in domeniul economic

               6.    Rezerve,excedent/deficit

     Clasificarea economica- grupeaza cheltuielile dupa natura si efectul lor-I-cheltuieli curente(de functionare) si de capital(investitie) II-cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative si cheltuieli de transfer(de redistribuire)

 1. A.    Cheltuieli curente

            -cheltuieli de personal-salariale in bani,natura si contributii

            bunuri si servicii-bunuri si servicii,reparatii curente,hrana,medicamente si materiale sanitare,bunuri de natura obiectelor de inventar,deplasari,detasari,transferuri

            -dobinzi-aferente datoriei publice interne,externe si alte dobinzi

            -subventii-de produse ,pe activitati

            -fonduri de rezerva

            -transferuri intre unitati ale adm publice-curente si de capital

               -alte transferuri-interne si in strainatate

               -asistenta sociala

               -alte cheltuieli-burse,finantarea partidelor politice

    B.   Cheltuieli de capital

               -active nefinanciare(active fixe,stocuri)

               -active financiare

C.   Operatiuni financiare

               -imprumuturi

               -rambursari de credite-externe si interne

               -rezerve,excedent/deficit

 

 

 

 

 

 

Procesul bugetar-continut,caracteristici,etape

        Procesul bugetar -sub aspectul continutului reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de institutiile competente ale statului in scopul concretizarii politicii financiare aplicata de autoritatea guvernamentala.

        Procesul bugetar presupune:

-existenta unor resurse financiare

-alocarea lor in scopul furnizarii bunurilor si serviciilor publice

Caracterizat ca fiind:

-decizional-alocarea unor resurse bugetare limitate in raport cu nevoile societatii de bunuri si servicii publice

-democratic-se manifesta atributele statului de drept-separatia puterilor

preponderent politic-act de decizie politica al fortelor majoritare

               -continuu ciclic-etapele sunt stabilite prin lege,cu precizarea termenelor concrete de derulare si finalizare.

               -de larg impact public-la nivel macro si micro

Executivul declanseaza procesul bugetar-etape

        –elaborarea proiectului de buget

-aprobarea bugetului

-executia bugetului

-incheierea executiei bugetului

-controlul executiei bugetului

-aprobarea executiei bugetului

 

Principiile si regulile procesului bugetar

 1.  Principiul universalitatii

Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate,in sume brute.Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare,cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor si a fondurilor cu destinatie speciala care au stabilite destinatii distincte.

 2.  Principiul publicitatii

Procesul bugetar este deschis si transparent:

-dezbaterea publica a proiectelor de buget,cu prilejul aprobarii lor

-dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a bugetelor

-publicarea in MOf al Romaniei,Partea I,a actelor normative de aprobare a bugetelor si conturilor anuale de executie

-mijloacele de informare in masa pt difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului

 3.  Principiul unitatii

Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document

 4.  Principiul anualitatii

Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe 1 an

 5.   Principiul specializarii bugetare

          Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta,pe categorii de cheltuieli,grupate dupa natura lor  economica si destinatia acestora

  6.  Principiul unitatii monetare

Toate operatiunile bugetare sunt exprimate in moneda nationala

La elaborarea bugetelor se au in vedere urmatoarele reguli:

Reguli privind cheltuielile bugetare

-cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata

-nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugete si nici angajata si efectuata din aceste bugete,daca nu exista baza legala

-nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajata,ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii sin u are prevederi bugetare

Limite privind micsorarea veniturilor si majorarea cheltuielilor bugetare

   Fisa financiara care insoteste expunerea de motive sau nota de fundamentare,se inscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidate care are in vedere:

-schimbarile anticipate in veniturile si cheltuielile bugetare pt urmatorii 3 ani

-esalonarea anuala a creditelor bugetare ,in cazul actiunilor multianuale

-propuneri realiste in vederea acoperirii majorarii cheltuielilor

-propuneri realiste in vederea acoperirii minusului de venituri

 

Procesul bugetar pt bugetele stabilite la nivel national

 1. 1.      Elaborarea bugetelor

Proiectul legilor bugetare anuale ale bugetelor stabilite la nivel national se elaboreaza de catre Guvern,prin MFP si are la baza:

-prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali pt anul bugetar in cauza si pt urmatorii 3 ani-pina la 31 martie

-politicile fiscale si bugetare

-prevederile memorandumurilor de finantare,sau alte acorduri cu organisme si institutii financiare internationale semnate si/sau ratificate.

-politicile si etrategiile sectoriale

-propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite

-propunerile intocmite de catre ordonatorii principali de credite

-propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,precum si de transferuri consolidate pt autoritatile adm publice locale

-posibilitatile de finantare a deficitului bugetar

Etapa de eleborare a bugetului –calendar de desfasurare

-prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali-Guvern prin MFP

-pina la data de 1 mai MFP inainteaza Guvernului obiectivele politicii fiscale si bugetare

-pina la date de 1 iunie a fiecarui an MFP va transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru

          –ordonatorii principali de credite au obligatia ca pina la data de 15 iulie a fiecarui an sa depuna la MFP propunerile pt proiectul de buget si anexele la acesta

          –proiectele de buget si anexele la acestea,definitivate,se depun la MFP pina la data de 1 august a fiecarui an

          –MFP pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu,intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor pe care le depune la Guvern pina la data de 30 septembrie al fiecarui an

          –dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare,acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai tirziu pina la 15 octombrie

 

 1. 2.      Aprobarea bugetului –de catre Parlament
 2. 3.      Executia bugetului-activitatea de incasare a veniturilor si efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget

           Principii:

-prin legile bugetare anuale se prevad si se aproba creditele bugetare pt cheltuielile fiecarui exercitiu bugetar

-creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar

-creditele bugetare aprobate pt un ordonator principal nu pot fi virate si utilizate pt finantrea altui ordonator principal de credite

-alocatiile pt cheltuielile de personal,aprobate de ordonatori principali de credite,nu pot fi majorate si virate si utilizate la alte articole de cheltuieli

-virarile de credite bugetare se pot efectua incepind cu trimestrul al III-lea al anului bugetar intre subdiviziunile clasificatiei bugetare

-propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari,detalieri si necesitati privind executia,a capitolului si subdiviziunii

-ordonatorii principali de credite transmit lunar MFP in termen de 5 zile de la inchiderea lunii,situatia virarilor de credite bugetare potrivit instructiunilor MFP.

In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze:

         -angajarea cheltuielilor-se aproba de ordonatorul de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventive propriu

         -lichidarea-faza in care institutia publica constata si receptioneaza furnizarea bunurilor sau serviciilor contractate,faza in carea are loc,in functie de calitatea si cantitatea bunurilor livrate,serviciilor prestate si lucrarilor executate,atabilirea sumei datorate furnizorilor.

          -ordonantarea-actul de emitere,din partea unei institutii publice,a unui ordin de plata a sumei datorate din alocatia bugetara in favoarea unui tert

          -plata-presupune achitarea efectiva de catre institutia publica a sumei datorata catre furnizori sau creditori

Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonatori de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil sau gestionar.

Legea finantelor stipuleaza ca se pot face plati in avans de pina la 30% din fondurile publice,in conditiile existentei unei hotariri de Guvern

-executia de casa-se realizeaza prin trezoreria statului,pe baza normelor metodologice emise de MFP,care asigura:

                  -incasarea veniturilor bugetare

-efectuarea platilor dispuse de persoanele autorizate ale inst. Publice,in limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate

-efectuarea operatiunilor de incasari si plati

-efectuarea altor operatiuni financiare in contul autoritatilor adm publice centrale si locale

Prin trezoreriile statului se mai efectueaza, de asemenea,operatiunile:

-pastrarea disponibilitatilor reprezentind fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea in lei a acestora,primate pe baza de acorduri si intelegeri guvernamentale

-efectuarea de plasamente financiare din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului prin BNR

    4.  Inchiderea executiei bugetare

La sfirsitul exercitiului bugetar-contul de executie bugetara– reflecta rezulttul exercitiului prin compararea veniturilor cu cheltuielile bugetare

La venituri:prevederi bugetare initiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate

La cheltuieli:credite bugetare initiale;definitive; plati efectuate

Prin compararea veniturilor cu cheltuielile se determina rezultatul executiei ce poate fi excedent(daca veniturile devanseaza cheltuielile) sau deficit(cheltuielile mai mari decit veniturile)

MFP intocmeste anual contul general al datoriei publice a statului, si cuprinde:

-conturile datoriei publice interne si externe al statului

-situatia garantiilor guvernamentale pt credite interne si externe primate de catre alte persoane juridice

La incheierea executiei bugetare se vor respecta principiile

-orice venit neincasat si orice cheltuiala angajata,lichidata si ordonantata si neplatita pina la 31 decembrie se va incasa sau se va platii,in contul bugetului pe anul viitor

-disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si cele din fondurile publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunitatii Europene,se raporteaza in anul urmator

     5.  Controlul executiei bugetare-se aproba prin lege dupa verificarea acestora de catre Curtea de Conturi

      6.  Aprobarea executiei bugetului

Guvernul analizeaza si prezinta spre adoptare Parlamentului contul general annual de executie a bugetului de stat,pina la data de 1 iulie a anului urmator celui de executie

Procesul bugetar pt bugetele stabilite la nivel local

Cele doua verigi ale bugetelor locale sunt:

-bugetele proprii ale judetelor si al Mun.Bucuresti-administrate de CJ si CGMB

-bugetele proprii alecomunelor,oraselor,municipiilor si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti-administrate de consiliile locale

  Elementele structurale ale politicii financiare sunt:

-nivelul general si tipul de servicii ce trebuie asigurate

-evaluarea principalelor surse de venituri disponibile

-nivelul pina la care investitiile(cheltuielile de capital) vor fi acoperite din veniturile curente si modalitatile de acoperire a diferentelor(obligatiuni,imprumuturi)

-sistemul de salarizare a personalului de acordare a unor facilitate pt persoanele cu venituri mici

-conditiile de contractare a creditelor si modalitatea de rambursare a acestora

Responsabilitatea elaborarii politicii financiare – primarilor sau presedintilor de CJ

 

 

 

 

 

 

 

 1. Elaborarea proiectelor bugetelor locale

In cazul veniturilor curente trebuie sa se tina cont de:

-gradul de colectare a impozitelor in raport cu debitele calculate

-nivelul fiscalitatii

-dezvoltarea economica

-cuantificarea nivelului inflatiei

Partea procesului bugetar referitoare la cheltuieli reprezinta ratiunea si motivatia finala a procesului de colectare a veniturilor bugetare

Criteriile de fundamentare a cheltuielilor:

               -baza legala

-limitele maxime ale cheltuielilor

-destinatia acestora

-analiza preturilor si tarifelor

-eficienta serviciilor publice

-elaborarea programelor

-elaborarea prognozei pe cel putin 3 ani cu estimarea costurilor serviciilor publice locale furnizate si totodata ale institutiilor publice

-un sistem de stabilire a prioritatilor in efectuarea cheltuielilor,atit cele operationale,cit mai ales cu privire la investitii

Calendarul derularii etapei de elaborare:

       -1 iunie-MFP transmite Directiilor Generale ale Finantelor Publice,CJ si CGMB o scrisoare cadru in care sunt mentionate:metodologia de elaborare a proiectului de buget;limitele sumelor defalcate din unele venituri ele bugetului de stat si ale transferurilor consolidate pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti

1 iulie-ordonatorii principali de credite depun la DGFP proiectele de buget echilibrate,si anexele la acestea,pt anul urmator si estimari pt urmatorii 3 ani

15 iulieDGFP transmit la MFP proiectele bugetelor locale

30 septembrieMFP depune la Guvern proiectele de buget de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat si legile bugetare

15 octombrieGuvernul aproba si depune la Parlament proiectele bugetului de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat si legile bugetare

In termen de 45 de zile de la publicarea in MOf,a Legii bugetului de stat,CJ si CGMB,precum si consiliile locale aproba bugetele judetene si locale

 1. Aprobarea bugetelor locale

-bugetele locale,bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fonduriloe externe nerambursabile-de catre consiliile locale,CJ si CJMB

-bugetele inst.publice finantate integral sau partial din bugetele locale de catre consiliile locale,judetene si CGMB in functie de subordonarea acestora

-bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii,inclusive rectificarea acestora,de catre conducerea institutiei,cu avizul conform al ordonatorului principal de credite

 

 

 

 

 

       3.  Executia bugetului local-consta in incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor aprobate

Executia de casa se realizeaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului,evidentiindu-se in conturi distincte:

-venituri bugetare incasate pe structura clasificatiei bugetare

-efectuarea platilor dispuse de persoane autorizate ale inst.publice

-efectuarea operatiunilor de incasari si plati

-efectuarea altor operatiuni financiare

-pastrarea disponibilitatilor reprezentind fonduri externe nerambursabile

 

 1. Incheierea executiei bugetului local-se concretizeaza prin intocmirea,la finele anului bugetar,a contului de executie bugetara
 2. Controlul executiei bugetare-dupa intocmirea contului anual de executie bugetara,specialistii din compartimentele de audit intern,verifica atit bilantul cit si contul de executie bugetara.
 3. Aprobarea executiei bugetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILITATEA CREDITELOR BUGETARE SI A FINANTARII INSTITUTIILOR PUBLICE

 

 

 

       Creditele bugetare la instituitiile publice sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor speciale ce se regasesc la sfirsitul planului de conturi in clasa 8

-conturi in afara bilantului-active fixe si obiecte de inventar,primate in folosinta sau cu chirie,valorile materiale primite in custodie si altele,debitori care au fost scosi din active si sunt urmariti in continuare,garantii bancare constituite,credite bugetare si diverse alte operatiuni in afara bilantului

-conturi de bilant-au aplicabilitate doar la o anumita institutie sau grup de unitati din cadrul aceluiasi minister

 

Analiza si functionare conturi speciale

        80-conturi in afara bilantului

        89-bilant

Conturile ce evidentiaza bunurile,creantele,garantiile aflate temporar la dispozitia institutiei functioneaza in partida simpla,se debiteaza in momentul intrarii si se crediteaza la momentul iesirii din patrimoniu

 

Consideratii generale privind creditele bugetare

    Dupa regimul de finantare

-institutii finantate integral de la bugetul de stat–––-

-institutii finantate din venituri proprii si subventii acordate din –––

-institutii finantate integral din venituri proprii

     Creditele bugetare sunt:

-sume nerambursabile,nepurtatoare de dobinzi,utilizate in interesul general al statului sau al colectivitatilor locale

-mijloace banesti prevazute in legea bugetara anuala ca limite maxime pt cheltuielile fiecarui exercitiu bugetar,cu destinatii riguros stabilite prin clasificarea indicatorilor finantelor publice

     In procesul finantarii institutiilor publice se disting doua faze:

deschiderea si repartizarea de credite bugetare

finantarea propriu-zisa-efectuarea platilor de casa pe seama mijloacelor de trezorerie

Deschiderea de credite este o autorizare data de MFP si organele sale teritoriale ordonatorului principal de credite la diferite termene pt a efectua plati pt actiunile cuprinse in bugetele lor,dar in limita creditelor deschise.

 

 

Autorizarea se acorda tinind cont de :

-creditele bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli

-modul de folosire a creditelor deschise anterior

-mijloace existente in buget

-modul de realizare a veniturilor

-nevoile concrete ale institutiilor publice pt perioada urmatoare

 

Contabilitatea creditelor bugetare

       Cont-8060-Credite bugetare aprobate

8061-Credite deschise de repartizat-ordonatori principali si secundari

8062-Credite deschise pt cheltuieli proprii

8066-Angajamente bugetare-evidenta angajamentelor bugetare

                 8067-Angajamente legale

 

Contabilitatea finantarii institutiilor publice

       Grupa 77-finantari, subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala,fonduri cu destinatie speciala-reflecta sursele de finantare

        Cont 770-Institutiile publice finantate integral din bugete

Platile nete de casa-totalitatea operatiilor prin care trezoreriile elibereaza numerar,efectueaza plati prin virament institutiei publice pt realizarea sarcinilor

       Principalele operatiuni vizeaza:

              -evidentiere finantariplati nete de casa in cursul perioadei

-reconstituiri de credite din plati eronat executate,sume recuperate din imputatii aferente anului bugetar current

-inchidere cont finantare la finele anului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

 

 

Structura capitalului la institutile publice

Capitalurile reprezinta surse permanente ale institutiei publice,care cuprin atit surse proprii reprezentate de fondurile,rezultatul patrimonial delimitat in rezultat reportat si rezultat al exercitiului,rezervele din reevaluare cit si sursele atrase,imprumutate pe termen mediu si lung  identificate sub forma imprumuturilor si datoriilor assimilate

         Capitalurile proprii-dreptul titularului de patrimoniu asupra unei parti din activele acestui patrimoniu,aportul adus de acesta la infiintarea institutiei sip e parcursul perioadei de functionare a acesteia. La nivelul institutiilor publice capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al statului sau unitatilor adm-teritoriale,in calitate de proprietari ai activelor dupa deducerea tuturor datoriilor.

         Capitalurile imprumutate pe termen mediu si lung-sunt considerate elemente de capital-capitaluri permanente ale institutiei publice.

Fondurile unei institutii-elemente de capital propriu,arata dreptul statului sau unitatilor adm-teritoriale de posesie,folosinta si dispozitie asupra bunurilor ce alcatuiesc domeniul public sau privat al acestuia

          Rezultatul exercitiului-inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri(excedent sau deficit patrimonial)

          Rezervele din reevaluare-acele structuri ce incorporeaza rezultatele operatiei de aducere a activelor fixe,de regula corporale si necorpolare,la nivelul valorii actuale,juste a acestora,la data la care se considera ca valoarea lor contabila este sensibil diferita de cea justa,de piata.

           Provizioanele pt riscuri si cheltuieli-principiul prudentei

Imprumuturile si datoriile asimilate-contractate sau garantate de stat sau unitatile adm-teritoriale au ca destinatie realizarea de investitii,respective pt refinantarea datoriei publice,centrale sau locale.

 

Analiza si functionarea conturilor de capitaluri

     10-CAPITAL,REZERVE ,FONDURI

     100-Fondul activelor fixe necorporale  +

     105-Rezerve din reevaluare

     1051-Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor de terenuri  +

1055-Rezerve din reevaluarea altor active ale statului

106-Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate

     117-REZULTATUL REPORTAT

     117.01-Rezultatul reportat-institutii publice finantate integral din buget(sta,local,asigurari,sanatate,somaj)   +

     117.5-Rezultatul reportat-bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

     117.8-Rezultatul reportat-bugetul fondurilor externe nerambursabile   +

     117.10-Rezultat reportat-institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii

 

     12-REZULTATUL PATRIMONIAL 

     121-Rezultatul patrimonial

     121.01-Rezultatul patrimonial-institutii publice finantate integral din buget(de stat,local,asig.sociale,somaj,sanatate)   +

     121.05-Rezultatul patrimonial-bugetul Fondului national unic de saigurari sociale de sanatate

     121.08-Rezultatul patrimonial-bugetul fondurilor externe nerambursabile   +

121.10-Rezultatul patrimonial-institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii

     13-FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA

     131-Fondul de rulment   +

     137-Taxe speciale

     139-Alte fonduri

     1391-Fond de dezvoltare al spitalului

     15-PROVIZIOANE

     151-Provizioane

     1511-Provizioane pt litigii

1512-Provizioane pt garantii acordate clientilor

     1518-Alte provizioane

     16-IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-pe termen mediu si lung

161-Imprumuturi din emisiunea de obligatii

1611-Imprumuturi din emisiunea de obligatii cu termene de rascumparare in ex curent

     1612-termen de rascumparare in exercitiile viitoare

162-Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile adm.publice locale

     1621-cu termen de rambursare in exercitiul current

1622-cu termen de rambursare in exercitiile viitoare

     163-Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile adm. publice locale

1631-cu termen de rambursare ion exercitiul current

1632-cu termen de rambursare in exercitiilr viitoare

164-Imprumuturi interne si externe contractate de stat

1641-cu termen de rambursare in exercitiul current

     1642-cu termen de rambursare in exercitiile viitoare

     165-Imprumuturi interne si externe garantate de stat

1651-cu termen de rambursare in exercitiul current

1652-cu termen de rambursare in exercitiile viitoare

166-Sume primate pt acoperirea deficitului bugetar asigurarilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului

167-Alte imprumuturi si datorii assimilate

1671-cu termen de rambursare in exercitiul current

1672-cu termen de rambursare in exercitiile viitoare

168-Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriilor assimilate

1681-Dobinzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatii    +

1685-Dobinzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de stat

     1687-Dobinzi aferente altor imprumuturi si datorii assimilate

169-Prime privind rambursarea obligatiunilor

Conturile din aceasta clasa sunt conturi de pasiv,respective bifunctionale

Contabilitatea fondurilor institutiei publice

Fondurile ca element de capital propriu arata dreptul statului sau unitatilor adm-teritorialede posesie,folosinta si de dispozitie asupra bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si privat al acestora.

Evidenta contabila este asigurata de conturile din grupa 10,,Capital,rezerve,fonduri100,101,102,103 ce inregistreaza pe credit surse de provenienta ale activelor fixe-corporale si necorporale realizate in regie sau intrate in institutie prin achizitie de la terti,leasing financiar,transfer de la alte institutii,iar in debit diminuarile surselor proprii ca urmare a iesirii acestora din patrimoniu

Procurarea activelor fixe corporale de catre institutiile publice se realizeaza prin achizitie,leasing financiar,realizare in regie,transfer

-intrare activ fix corporal-mijloc de transport neamortizat prin achizitie de la terti in domeniul public al statului

-pentru activul considerat neamortizabil,concomitant se efectueaza trecerea pe cheltuieli a valorii sale,deoarece prin achizitie cheltuiala s-a efectuat

-realizarea in regie a unui activ fix corporal implica: inregistrarea costurilor ocazionale de investitie; receptie cladire

-activul nefiind amortizabil,cheltuiala de capital se recunoaste in cheltuielile institutiei la data intrarii in patrimoniu a bunului,concomitant se contabilizeaza si venitul aferent

-active fixe corporale intrate prin transfer de la institutii sau plus la inventar neamortizabile,din domeniul privat al statului

-intrare de active corporale in domeniul privat al statului prin confiscare de la agenti economici

-iesirea din patrimoniu a activelor fixe corporale neamortizabile prin transfer,donatie,scoatere din functiune,lipsa la inventar

 

Contabilitatea rezervelor din reevaluare

     Rezerve din reevaluare-105

Structuri ce reflecta rezultatele operatiei de aducere a valorii activelor la valoarea lor actuala,de piata.

 

Contabilitatea rezultatelor

In functie de perioada din care provin,rezultatele unei institutii publice se grupeaza:

-rezultatul exercitiului sau rezultatul curent-este calculat la finele perioadei ca diferenta intre venituri si cheltuieli si se regaseste sub forma excedentului sau deficitului bugetar

              -rezultatul reportat-evidentiaza in credit excedentul iar in debit deficitul 

   121-Rezultatul patrimonial

117-Rezultatul reportat

-pt stabilirea rezultatului curent se inchid conturile de venituri si cheltuieli ocazionale in cursul exercitiului bugetar

-repartizarea rezultatului curent sub forma de excedent/deficit asupra rezultatului patrimonial al exercitiilor anterioare

In cele din urma se va stabilii si inregistra un rezultat curent pe fiecare sursa de finantare bugetara,ulterior se va proceda la alocarea acestuia asupra rezultatului reportat.

 1. A.    Pt institutiile publice finantate integral din buget se procedeaza la finele anului la inchiderea conturilor de cheltuieli si finantare.
 2. B.     La nivelul unitatilor adm-teritoriale in vederea stabilirii rezultatului patrimonial al bugetului local se va tine seama de activitatea institutiilor finantate din bugetul local,dupa urmatoarea metodologie:

-preluarea cheltuielilor,dupa natura;efectuate pt activitatea proprie a unitatii adm-teritoriale si institutiile subordonate finantate din bugetul local(conturi si cheltuieli)

-diminuarea contului de disponibil al bugetului local(contul 5211-Disponibil al bugetului local),urmarea platilor efectuate de institutiile financiare din bugetul local,evidentiate de acestea in contul 7702-Finantarea de la bugetul local

-preluarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate din bugetul local din operatiuni precum: bunuri primate prin donatii,transfer cu titlu gratuity de la alte institutii,redistribuiri intre unitati,bunuri constatate plus la imventar sau obtinute din productie proprie,anularea sau diminuarea de provizioane,ajustari pt depreciere sau pierdere de valoare.

Inregistrarile contabile sunt:

-preluarea cheltuielilor

-preluarea excedentului patrimonial

-preluarea deficitului patrimonial

-inchiderea conturilor de venituri ale bugetului local

-inchiderea conturilor de cheltuieli

-transferul disponibilului din contul bugetului local

-transferul excedent la inceputul anului urmator asupra rezultatului reportat

 

Contabilitatea fondurilor cu destinatie speciala

  Fonduri cu destinatie speciala: fondul de rulment,fondul de rezerva a bugetului asigurarilor sociale de stat,fondul de risc,fondul de dezvoltare a spitalului,fondul de rezerva pt sanatate,fondul depozitelor speciale constituite pt constructii de locuinte, fondul de amortizare afferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local,taxe speciale,alte fonduri-conturile din grupa 13-Fonduri cu destinatie speciala

 1. A.    Fond de rulment-din excedentul anului current
 2. B.     Fond de amortizare-valoarea bunurilor livrate,lucrari executate si servicii prestate-obligatia calcularii,inregistrarii,recuperarii fizice si morale a activelor fixe prin tarif sau pret
 3. C.    Fond de risc-utilizate pt acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de catre autoritatile adm publice locale a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locala.
 4. D.    Fondul depozitelor speciale-pt constructia de locuinte presupune mai intii evidentierea sumei de platit de catre persoanele fizice detinatoare de contracte,repartitii,ca avans din surse proprii sau imprumutate
 5. E.     Taxe speciale-datorate de beneficiarii de servicii publice

 

 

 

 

 

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate

   Datoria publica locala-ca totalitate a obligatiilor financiare ale autoritatilor adm publice locale provenite din imprumuturi interne si externe este asumata pt realizarea de investitii publice de interes local si pt refinantarea datoriei publice locale,garantarea realizindu-se prin emisiune de titluri de valoare,direct sau prin agentii/institutii specializate,respective prin veniturile proprii prevazute.-conturile din grupa 16-Imprumuturi si datorii asimilate-pe termen mediu si lung –inregistreaza in credit imprumuturile primite si dobinzile datorate aferente acestora,iar in debit ratele scadente restituite si dobinda primita.Soldul creditor reflecta valoarea imprumuturilor neajunse la scadenta si dobinda aferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE

 

 

Definitii,delimitari si ierarhizari privind activele fixe

ISPAS-un activ reprezinta o resursa controlata de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare sau potentiale servicii.

          Activele fixe cuprind toate acele bumuri si valori economice aflate in patrimoniul entitatii cu utilitate si liochiditate mai mare de un an.

                   -necorporale-acele valori economice de investitie care nu imbraca fizic forma de bunuri materiale concrete(cheltuieli  dezvoltare,concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,programe de radio sau tv,lucrari muzicale evenimente sportive,

Cu exceptia inregistrarilor evenimentelor cultural-sportive ,toate celelalte active fixe necorporale se amortizeaza

                   -corporale-bunurile materile de folosinta indelungata(terenuri si active fixe)

Activele financiare-investitii financiare pe termen lung,cuprind valori financiare-titluri de participare-detinute de stat sau unitatile adm-teritoriale potrivit legii,in capitalul unor societati comerciale sau organisme internationale,a caror detinere pe o perioada indelungata adduce venituri sub forma de dividende,obligatiunile detinute de stat sub forma altor titluri imobilizate,a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri,sub forma de dobinzi,respectiv creantele imobiliare reprezentind drepturile institutiilor publice pt imprumuturi acordate pe termen lung.

 

 

 

Analiza si functionarea conturilor de active fixe

Evidenta activelor fixe-conturilor din clasa 2Conturi de active fixe

    20-ACTIVE FIXE NECORPORALE

    203-Cheltuieli de dezvoltare

205-Brevete,certificate de inregistrare,marci,alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala,licente si alte valori similare

206-Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive

208-Alte active fixe necorporale

2081-Programe informatice

    2082-Alte active fixe necorporale

    21-ACTIVE FIXE CORPORALE

    211-Terenuri si amenajari de terenuri

2111-Terenuri

2112-Amenajari de terenuri

    212-Constructii

213-Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii

    2131-Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru)  +

2134-Animale si plantatii

    214-Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

    215-Alte active ale statului

    23-ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PT ACTIVE FIXE

    231-Active fixe corporale in curs de executie

234-Avansuri acordate pt active fixe necorporale

    26-ACTIVE FINANCIARE(peste 1 an)

    260-Titluri de participare

2601-Titluri de participare cotate

2602-Titluri de participare necotate

265-Alte titluri imobilizate

267-Creante imobilizate

    2675-Imprumuturi acordate pe termen lung   +

2679-Dobinzi aferente altor creante imobilizate

    269-Varsaminte de efectuat pt active financiare

    28-AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE

    280-Amortizari privind activele fixe necorporale

2803-Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2805-Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelor,marcilor comerciale drepturilor si activelor similare

    2808-Amortizarea altor active fixe necorporale

    281-Amortizari privind activele fixe corporale

    2811-Amortizarea amenajarilor de terenuri

2814-Amortizarea mobilierului,aparaturii birotice,echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.

 

 

29-AJUSTARI PT DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE

    290-Ajustari pt deprecierea activelor fixe necorporale

    2904-Ajustari pt deprecierea cheltuielilor de dezvoltare

    2905-Ajustari pt deprecierea concesiunilor,brevetelor,licentelor,marcilor comerciale,drepturilor si activelor similare.

2908-Ajustari pt deprecierea altor active fixe necorporale

    291-Ajustari pt deprecierea activelor fixe corporale

2911-Ajustari pt deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri   +

2914-Ajustari pt deprecierea mobilierului,aparaturii birotice,echipamentul de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe.

    293-Ajustari pt deprecierea activelor fixe in curs de executie

    2931-Ajustari pt deprecierea activelor fixe necorporale in curs

2932-Ajustari pt deprecierea activelor fixe corporale in curs

296-Ajustari pt pierderea de valoare a activelor financiare

2961-Ajustari pt pierderea de valoare a actiunilor

2962-Ajustari pt pierderea de valoare a altor active financiare

 

Evaluarea activelor fixe

 1. 1.      Evaluarea la data intrarii in institutia publica

Valoarea de intrare(valoare contabila),care se stabileste astfel:

         -la cost de achizitie-pt bunurile procurate cu titlu oneros

         la cost de productie-pt bunurile produse in institutie

         -la valoarea justa-pt bunurile obtinute cu titlu gratuity

    2.   Evaluarea cu ocazia inventarierii-se face la valoarea actuala stabilita in functie de utilitatea activului,starea acestuia si pretul pietii

    3.   Evaluarea la incheierea exercitiului bugetar-prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare,mai putin amortizarea si ajustarile pt depreciere sau pierdere de valoare,cumulate.

    4.  Evaluare la data iesirii din unitate

Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa de la data bilantului.

Efectuarea de cheltuieli ulterior recunoasterii ; fie majoreaza valoarea activelor fixe(modernizari care contribuie la obtinerea de beneficii ec. suplimentare fata de cele estimate initial),fie cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere(reparatii care sa mentina beneficiile initial estimate)

 

Contabilitatea operatiilor privind activele fixe

A.  Operatii privind activele fixe corporale si necorporale

-pt activele corporale si necorporale ce nu se supun procesului amortizarii se va creea sau se va majora fondul aferent acestora,si concomitant se va trece pe cheltuieli,la data intrarii in patrimoniu valoarea respectivelor active.

-iesirea de active fixe amortizabile din patrimoniu prin:scoaterea din functiune(casare),transfer,inchiriere si concesiune,lipsuri descoperite la inventar

B.  Operatii privind activele financiare

 

 

Contabilitatea amortizarii si a deprecierii de valoare temporare

         Amortizarea-echivalent al deprecierii definitive de valoare-metoda liniara care asigura repartizarea sistemetica a valorii contabile a activelor fixe pe parcursul duratei de viata utile-presupune stabilirea amortizarii anuale de contabilitat pe cheltuieli fie prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare,fie prin raportarea valorii de intrare la nr de ani de viata.

Ajustarile de depreciere-se inregistreaza in contabilitatea institutiei in momentul in care la inventar se stabileste o depreciere accentuata a activelor,valoarea de intrare mai putin amortizarea calculata este superioara starii reale a respectivelor active.

Evidenta contabila-conturile din grupa 29Ajustari pt deprecierea activelor fixe

 

Documente contabile

    Activ fix-obiectul singular sau complexul de obiecte care se utilizeaza ca atare si indeplineste conditiile:

-are valoarea mai mare decit limita stabilita de lege

-are o durata normala de functionare(utilizare) mai mare de 1 an

  Nu sunt asimilate si nu sunt considerate active fixe:

-sculele,instrumentele si dispozitivele speciale care se folosesc la executarea anumitor produse in ateliere,indifferent de valoare si durata de functionare

-echipamentul de protectie si de lucru,uniforme se serviciu,material sportive

-motoare,aparate si alte subansambluri ale activelor fixe,procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate

-munitiile de orice fel

-constructiile si instalatiile provizorii executate din fondurile de investitii

-animalele-conditii de trecere la adulte,ingrasat,pasarile,coloniile de albine

-prototipurile

-lacurile,baltile,iazurile,terenurile inclusive cele impadurite

-padurile

-investitiile efectuate pt realizarea forajelor pt alimentarea cu apa-fara rezultate

    Inregistrarea in contabilitate a activelor fixe,documente:

           -factura(fiscala)sau chitanta(fiscala)sau aviz de insotire a marfii

           -procesul verbal de predare-primire-pt activele fixe preluate prin transfer de la alte institutii publice,din donatii sau sponsorizari

           -procesul verbal de casare a activelor fixe-pt activele fixe rezultate in urma dezmembrarii.

bon de predare-transfer,restituire- pt activele fixe fabricate in atelierele proprii

-nota de receptie si constatare de diferente pt activele fixe constatate plus cu ocazia inventarierii

           -procesul-verbal de transformare-pt activele fixe rezultate din prelucrarea bunurilor materiale

           -proces-verbal de inchiriere-pt activele fixe inchiriate conform contractelor

proces-verbal de trecere a animalelor tinere in categoria celor adulte

-alte documente justificative, prevazute de lege.

 

 

 

     Receptia activelor fixe-documente:

            -proces-verbal de receptie-pt activele fixe independente,fara montaj(mobilier,utilaje,mijloace de transport

-proces-verbal de receptie(preliminara sau definitiva),in cazul activelor fixe care necesita montaj,darn u necesita probe tehnologice,precum si in cazul cladirilor si constructiilor speciale cu caracter administrativ si social-cultural

            -proces-verbal de punere in functiune-pt activele fixe rezultate din prelucrarea bunurilor materiale in atelierele proprii,intocmit de comisia de receptie,cu cantitatea,valoarea si felul obiectelor rezultate.

Activele fixe pot iesii din administrarea institutiilor publice prin: transfer,repartizare/redistribuire,inchiriere,distrugere,valorificare,casare,lipsa la inventariere.

     Iesirea activelor fixe,documente:

             -ordinul(decizia)-dat de organul competent si procesul-verbal de predare-primire a activelor fixe transferate,pe baza documentelor de evidenta.

             -procesul verbal de predare-primire privind repartizarea,redistribirea activelor fixe aprovizionate centralizat-confirmarea de primire

-pv de predare-primire a activelor fixe valorificate,intocmit in baza contractului de vinzare-cumparare,dupa achitarea integrala a pretului adjudecat

            -pv de cercetare administrativa intocmit pe baza documentelor de inventariere,pt activele fixe constatate lipsa

In cadrul miscarilor ce pot intervenii in gestiunea activelor fixe si a determinarii raspunderii materiale legate de acest proces se disting patru categorii de participanti:

magazinerul;responsabilul de inventar pe unitate;subresponsabilul de inventar;responsabilul de inventar pe locuri de folosinta

      Miscarea activelor fixe in cadrul unitatii,de la magazine la locul de folosinta si invers se consemneaza in bonul de miscare a activelor fixe,aprobat de conducerea unitatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

CONTABILITATEA STOCURILOR

 

 

 

Definitii si delimitari privind stocurile

Contabilitatea stocurilor din institutiile publice face obiectul IPSAS 12 ,,Stocuri”

    Stocurile:

-active in forma materiala,destinate consumului in cadrul procesului de productie

-active in forma materiala,destinate a fi consumate pt efectuarea de servicii

-destinate vinzarii sau distribuite in cursul normal al operatiilor

Stocurile fac parte din marea categorie a activelor circulante,a activelor curente.

Activ curent atunci cind:

-este achizitionat sau produs pt consumul propriu sau comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului

-este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare

-este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilitate nu este restrictionata

   Stocurile sunt active circulante:

-detinute pt a fi vindute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii

-in curs de productie in vederea vinzarii

-sub forma de materii prime,materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pt prestarea de servicii

      Materiile prime-stocuri ce participa direct la fabricarea produselor

      Materiile consumabile sau furniturile cuprind materiale auxiliare,combustibili,materiale pt ambalat,piese de schimb,seminte si materiale de plantat,hrana,materiale sanitare

      Obiectele de inventar-sunt bunuri,de regula sub forma de mijloace de munca(au durata mai mica decit limita prevazuta de lege)-echipamentul de protectie si de lucru,imbracamintea speciala,mecanismele,dispozitivele,aparatele de masura si control.

Materialele rezerva de stat si de mobilizare-stocuri specifice institutiilor publice si se constituie in vederea acoperirii unor nevoi in momentul intervenirii unui risc.

-rezervele de stat-stocuri constituite la nivelul unei institutii specializate,in scopul de a intervenii pt protectia populatiei,a economiei si pt apararea tarii in cazul unor calamitati naturale,accidente industriale sau nucleare,epidemii sau in caz de razboi.

                -rezervele de mobilizare-stocuri ce fac parte din proprietatea publica a statului

-in industrie-materii prime,materiale subansambluri,utilaje scule

-in comunicatii si transporturi-materiale pt mentinerea funct transport

-in sanatate-materiale sanitar-farmaceutice,aparatura,instrumentar med.

-in comert-produse alimentare si industriale

Alte stocuri-munitia si furniturile pt apararea nationala,ordinea publica si siguranta nationala,precum si alte stocuri specifice institutiilor

Productia in curs de executie-materiile prime care nu au trecut prin toate stadiile de fabricatie,lucrarile si serviciile in curs de executie.

        Produsele se regasesc in institutii publice:semifabricate,produselor finite si produselor reziduale

       Bunurile legal confiscate sau intrate in proprietatea privata a statului sau unitatilor adm-teritoriale-stocuri confiscate sau aflate in custodie la nivelul diverselor structurio ale MFP.

In categoria stocurilor destinate vinzarii se cuprind marfurile si ambalajele achizitionate de institutiile publice in vederea revinzarii sau obtinute din productie proprie si destinate desfacerii in reteaua proprie

 

Analiza si functionarea conturilor de stocuri

Prin conturile din clasa a 3-a ,,Conturi de stocuri si productie in curs de executie”

       30-STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

       301-Materii prime

       302-Materiale consumabile

       3021-Materile auxiliare   +

3029-Medicamente si materiale sanitare

303-Materiale de natura obiectelor de inventar

3031-Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine

       3032-Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta

304-Materiale rezerva de stat si mobilizare

3041-Materiale rezerva de stat

3042-Materiale rezerva de mobilizare

305-Ambalaje rezerva de stat si mobilizare

       3051-Ambalaje rezerva de stat

       3052-Ambalaje rezerva de mobilizare

       307-Materiale date in prelucrare in institutie

309-Alte stocuri

       33-PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

       331-Produse in curs de executie

332-Lucrari si servicii in curs de executie

34PRODUSE

       341-Semifabricate

       345-Produse finite    +

       349-Bunuri confiscate sau intrate,potrivit legii in proprietatea private a unit adm-ter.

       35-STOCURI AFLATE LA TERTI

       351-Materii si materile aflate la terti

3511-Materii si materiale la terti

3512-Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti

       354-Produse aflate la terti

       3541-Semifabricate aflate la terti

       3545-Produse finite aflate la terti

3546-Produse reziduale aflate la terti

       356-Animale aflate la terti   +

359-Bunuri in custodies au in consignatie la terti

       36-ANIMALE

       361-Animale si pasari

 

 

       37-MARFURI

       371-Marfuri

378-Diferente de prêt la marfuri(adios commercial)

38-AMBALAJE

       381-Ambalaje

       39-AJUSTARI PT DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

       391-Ajustari pt deprecierea materiilor prime

392-Ajustari pt deprecierea materialelor

       3921-Ajustari pt deprecierea materialelor consumabile

3922-Ajustari pt deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

393-Ajustari pt deprecierea productiei in curs de executie

394-Ajustari pt deprecierea produselor

       3941-Ajustari pt deprecierea semifabricatelor

       3945-Ajustari pt deprecierea produselor finite

3946-Ajustari pt deprecierea produselor reziduale

       395-Ajustari pt deprecierea stocurilor aflate la terti

3951-Ajustari pt deprecierea mat.prime si materilelor aflate la terti   +

3958-Ajustari pt deprecierea ambalajelor aflate la terti

       396-Ajustari pt deprecierea animalelor

       397-Ajustari pt deprecierea marfurilor

       398-Ajustari pt deprecierea ambalajelor

Conturile de stocuri si productie in curs de executie au functie contabila de activ.

Soldul conturilor este debitor si reprezinta valoarea bunurilor si serviciilor in stoc sau in sold la data de raportare

 

Evaluarea stocurilor

La intrarea si la iesirea din patrimoniul institutiei publice

Pt stocurile ce participa la procesul de productie-evaluarea la intrare se realizeaza la cost de achizitie Stocurile utilizate in activitatatea de baza a unei institutii publice,pt care nu se plateste TVA,au in competenta costului de achizitie pretul de cumparare al stocurilor,cheltuielile de transport,aprovizionare implicit TVA aferenta acestora.

Stocurile rezultate dintr-un proces de productie se evalueaza in contabilitate la nivelul costului efectiv de productie care cuprinde totalitatea cheltuielilor operationale care participa sau concura la obtinerea produsului finit.

Costul standard-ia in considerare nivelul consumurilor materialelor si consumabilelor,manoperei si al capacitatii de productie.

         PT stocurile aflate in unitati sau activitati de desfacere,precum marfurile,evaluarea la intrare se realizeaza la cost de achizitie,cost standard,fie la prêt de vinzare cu amanuntul Pt evaluarea la iesire;metoda costului mediu ponderat(CMP);primul intrat,primul iesit(FIFO);ultimul intrat, primul iesit(LIFO)

 

 

 

 

       Metoda CMP-se realizeaza prin raportarea sumei cantitatilor inmultita cu preturile de intrare la totalul cantitatilor intrate intr-o anumita perioada.

       Metoda FIFO– presupune evaluarea primului lot de stoc iesit la valoarea primului lot intrat si pe masura ce acesta se epuizeaza,se va trece la valoarea lotului urmator.

       Metoda LIFO-pt valoarea primului lot de stoc iesit sa se utilizeze valoarea ultimului lot intrat,iar pe masura ce acesta se epuizeaza sa se treaca la lotul anterior intrat

 

Metode de inregistrare a stocurilor

           Metoda inventarului permanent-inregistrarea in debitul conturilor de stocuri a stocurilor intrate in gestiune.iar la iesirea din gestiune,acestea se crediteaza,ceea ce permite cunoasterea in orice moment a situatiei cntitative si valorice a stocurilor aflate in gestiune.

           Metoda inventarului intermittent-presupune la intrarea in patrimoniu a stocurilor reflectarea direct in conturile de cheltuieli aferente,iar la finele lunii sa se efectueze inventarierea,iar stocurile neconsumate sa se inregistreze direct in conturile de stocuri.,urmind ca in luna urmatoare sa se treaca din nou pe conturile de cheltuieli.

 

Contabilitatea operatiilor privind stocurile

Conturilor din grupa 30,,Stocuri de materii si materiale”-conturi de activ al caror sold debitor reflecta stocurile neconsumate la finele perioadei

Intre bunurile asimilate obiectelor de inventar se includ:

-sculele,instrumentele, mecanismele,dispozitivele aparatele de masura si control

-echipamentele de protectie si de lucru,uniformele,echipamentul sportive

-baracmentele si amenajarile provizorii

Obiectele de inventar similar activelor fixe pot fi obiecte singulare,sau complexe sin u li se atribuie numere de inventar.

Nu se deschid fise de evidenta analitica noi in fiecare an,ci se pastreaza fisele anterioare

,,Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta”pt fiecare responsabil pe loc de folosinta,care deschide o fisa pt fiecare salariat caruia i-au fost incredintate obiecte de inventar in folosinta

   DOCUMENTE FOLOSITE PT MISCAREA OBIECTELOR DE INVENTAR

Intrarea obiectelor de inventar

    -achizitii-cumparare de la furnizori in baza facturii emise de furnizor

    -activitati proprii-executate in interiorul unitatii-se inregistreaza in deposit pe baza ,,Bonului de predare-transfer,restituire”

    -plusuri de inventar-plusurile se inregistreaza pe baza,, Listei de inventariere”

transferuri-repartizate de esalonul superior pe baza Ordinului de distributie si a Actului de primire

Miscarea in interiorul unitatii a obiectelor de inventar

-trimise pt reparare,reconditionare,spalare

-repartizate pe subresponsabili

-repartizate pe persoane

 

 

 

 

Iesirea obiectelor de inventar

    –transfer la alte institutii

-valorificare-prin vinzare

-consum intern-casare

-lipsuri la inventar

-prelucrari la terti-predarea la reparare,reconditionare

-redistribuire-la alte unitati

Ajustari pt deprecierea stocurilor

  Conturile din grupa 39-,,Ajustari pt deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie”-conturi rectificative de pasiv

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILITATEA RELATIILOR CU TERTII

 

 

 

Notiuni generale despre relatiile cu tertii

        Tertii-totalitatea persoanelor fizice si juridice care intervin in operatiunile economice si financiare ale unei institutii publice.-relatiile cu tertii imbraca forma de datorii si creante

         Datoriile pe termen scurt-acorduri cu persoane fizice sau juridice ce conduc la cumpararea de bunuri,lucrari sau servicii,utilizarea fortei de munca,plata impozitelor si taxelor pt care institutia trebuie sa acorde un echivalent valoric sau o contraprestatie.

         Creantele-drepturi ale institutiei fata de terte persoane fizice sau juridice rezultate in urma relatiilor acesteia cu mediul economico-social,relatii in urma carora institutia a avansat un bun,lucrare sau serviciu si pt care aceasta trebuie sa primeasca un echivalent vloric sau o contraprestatie

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei in relatiile acesteia cu furnizorii,clientii,personalul,bugetul statului,bugetele locale,bugetul asigurarilor sociale de stat,Comunitatea Europeana,cu debitorii si creditorii diversi,creditori si debitori ai bugetelor,decontari intre institutiile publice precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari

 

Evaluarea creantelor si datoriilor

Se realizeaza la valoarea lor nominala

 

 

 

 

 

Analiza si functionarea conturilor de terti

   Clasa a 4-a ,,Conturi de terti”

      40-FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

      401-Furnizori

403-Efecte de platit

404-Furnizori de active fixe

      4041-Furnizori de active fixe sub 1 an

4042-Furnizori de active fixe peste 1 an

405-Efecte de platit pt active fixe

408-Furnizori facturi-nesosite

409-Furnizori-debitori

4091-Furnizori-debitori pt cumparari de bunuri de natura stocurilor

4092-Furnizori-debitori pt prestari de servicii si executari de lucrari

      41-CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

      411-Clienti

      4111-Clienti cu termen sub 1 an

      4112-Clienti cu termen peste 1 an

      4118-Clienti incerti sau in litigiu

      413-Efecte de primit de la clienti

      418-Clienti facturi de intocmit

      419-Clienti-creditori

      42-PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

      421-Personal salarii datorate

      422-Pensionari-pensii datorate

      4221-Pensionari civili-pensii datorate

      4222-Pensionari militari-pensii datorate

      423-Personal-ajutoare si indemnizatii datorate   +

      427-Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor

      4271-Retineri din salarii datorate tertilor  +

      4273-Retineri din alte drepturi datorate tertilor

      428-Alte datorii si creante in legatura cu personalul

4281-Alte datorii in legatura cu personalul

4282-Alte creante in legatura cu personalul

429-Bursieri si doctoranzi

      43-ASIGURARI SOCIALE,PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

      431-Asigurari sociale

      4311-Contributiile angajatorilor pt asigurari sociale   +

      4314-Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale de sanatate

      437-Asigurari pt somaj

4371-Contributiile angajatorilor pt asigurari de somaj

      4372-Contributiile asiguratilor pt asigurari de somaj

438-Alte datorii sociale

 

 

      44-BUGETUL STATULUI,BUGETUL LOCAL,BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE

      440-Cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale

      441Sume incasate pt bugetul capitalei

442-Taxa pe valoarea adaugata

4423-TVA de plata

      4424-TVA de recuperat

4426-TVA deductibila

4427-TVA colectata

      4428-TVA neexigibila

444-Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi

446-Alte impozite,taxe si varsaminte assimilate

448-Alte datorii si creante cu bugetul

4481-Alte datorii fata de buget

      4482-Alte creante privind bugetul

45-DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE(PHARE,SAPARD,ISPA)

      450-Sume de primit si restituit Comunitatii Europene-PHARE,SAPARD

      4501-Sume de primit

4502-Sume de restituit

451-Sume de primit si restituit Fondului National-PHARE,SAPARD,ISPA

      4511-Sume de primit de la Fondul National

4512-Sume de restituit Fondului National

452-Sume datorate Agentiilor de Implementare-PHARE,SAPARD,ISPA

453-Sume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare-PHARE

      4531-Sume de primit

4532-Sume de restituit

      454-Sume de primit si de restituit beneficiarilor-PHARE,SAPARD,ISPA

4541-Sume de primit

      4542-Sume de restituit

455-Sume de primit si de restituit bugetului(cofinantare,indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana) PHARE,SAPARD,ISPA.

4551-Sume de primit de la buget

4552-Sume de restituit bugetului

456-Sume de primit de la bugetul de stat pt cheltuieli neeligibile-PHARE,SAPARD,

457-Sume de recuperate de la Agentiile de Implementare

458-Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare(la benef.finali)

      46-DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI,DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR

      461-Debitori

      4611-Debitori sub 1 an

4612-Debitori peste 1 an

      462-Creditori

      4621-Creditori sub 1 an

      4622-Creditori peste 1 an

 

      463-Creante ale bugetului de stat

464-Creante ale bugetului local

465-Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat

466-Creante ale bugetelor fondurilor speciale

4664-Creante ale bugetului asigurarilor pt somaj

4665-Creante ale bugetului Fd. National unic de asigurari sociale de sanatate

467-Creditori ai bugetelor

      4671-Creditori ai bugetului de stat   +

4675-Creditori ai bugetului Fd.National unic de asigurari sociale de sanatate

468-Imprumuturi acordate potrivit legii

4681-Din bugetul de stat

4682-Din bugetul local

4684-Din fondul de tezaur

4687-Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii

469-Dobinzi aferente imprumuturilor acordate

      47-CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILARE

      471-Cheltuieli inregistrate in avans

      472-Venituri inregistrate in avans

      473-Decontari din operatii in curs de clarificare

      48-DECONTARI

      481-Decontari intre institutia superioara si institutiile subordinate

4811-Decontari privind operatiunile financiare

      4812-Decontari  privind activele fixe

      4813-Decontri privind stocurile

4819-Alte decontari

482-Decontari intre institutii subordinate

483-Decontari din operatii in participatie

      49-AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR

      491-Ajustari pt deprecierea creantelor-clienti

      4911-Creantelor –clienti sub 1 an

4912-Creantelor-clienti peste 1 an

      496-Ajustari pt deprecierea creantelor-debitori

4961-Creantelor-debitori sub 1 an

4962-Creantelor-debitor peste 1 an

497-Ajustari pt deprecierea creantelor bugetare

Toate conturile care inregistreaza datorii au functie contabila de pasiv.Se crediteaza cu datoriile create in mod curent fata de terti si se debiteaza la decontarea datoriilor.

Soldul conturilor este creditor si reprezinta datoriile in curs de decontare.

Conturile care reflecta creantele functioneaza in regimul conturilor de activ,se debiteaza la crearea creantelor asupra tertilor si se crediteaza la decontrea creantelor.

Soldul conturilor este debitor si reprezinta creantele institutiei publice asupra tertelor persoane. Conturile de ajustari de valoare au functie contabila de pasiv,se crediteaza in momentul recunoasterii pierderii de valoare,pe seqama cheltuielilor si se debiteaza la reluarea deprecierii anterior recunoscute pe seama veniturilor,Soldul este creditor

 

 

Contabilitatea operatiilor privind tertii

   Contabilitatea relatiilor cu furnizorii

         Relatiile de decontare ale unei institutii publice cu furnizorii sunt determinate de operatii de aprovizionare de stocuri,de active fixe corporale,bunuri sau servicii primite de la acestia,cum respectivele bunuri sunt achitate cu bani publici,operatiile de decontare amintite sunt incadrate in structura de achizitii publice

         Procesul de achizitii publice-ansamblul activitatilor ce se intrepind pt atribuirea,incheierea si indeplinirea unui contract de achizitie publica si prin care se dobindesc,definitive sau temporar,de catre o persoana juridical definita ca autoritate contractanta.produse,lucrari sau servicii.

Contractul de achizitie publica este un act juridic cu titlu oneros,incheiat in forma scrisa,intre autoritatea contractanta si contractant

Dupa natura actiunii-contracte;

               -de furnizare-dobindirea definitive sau temporara a unuia sau mai multe produse pe baza cumpararii,inchirierii,leasing-ului

               -de servicii-prestarea uneia sau mai multor activitati,al carui rezultat este nematerial(studii,cercetari,instruire),inclusive cele de intretinere,reparatie,instal,proiect.

-de lucrari-executia de lucrari(constructii,reparatii)

        Procedurile de atribuire:

               Licitatia deschisa-procedura potrivit careia orice furnizor,executant sau prestator interesat(operator economic) are dreptul de a depune oferta,nr acestora fiind nelimitat.

-propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini

-propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor

                Licitatia restrinsa-participa prin depunere de oferte numai numai candidatii selectati de autoritatea contractanta.

                 Dialogul competitiv-se desfasoara dupa o prima etapa incheiata prin organizarea de intilniri  cu fiecare candidat admis in parte

                 Negocierea cu sau fara publicarea prealabila a unui anunt de participare-prin care contractantul se consulta si negociaza clauzele contractuale,mai putin pretul,cu mai multi furnizori,executanti sau prestatori,caietul de sarcini fiind realizat cu candidatii selectati.

                  Cererea de oferte-autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi furnizori,prestatori sau executanti prin transmiterea unei invitatii de participare catre cel putin 3 operatori economici

Concursul de solutii-achizitia de catre contractant a unui plan sau proiect,in special in domeniul amenajarii teritoriului,al proiectarii urbanistice si peisagistice,al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor-selectarea pe baze concurentiale de catre un juriu

                    Cumpararea directa-de catre contractant pt produsele serviciile sau lucrarile de valoare mica.-studiu al pietei.-nu depaseste echivalentul in lei a 5000 euro pt fiecare achizitie de produse,serviciu sau lucrare

Orice furnizor,executant sau prestator,roman sau strain,persoana fizica sau juridica,are dreptul de a participa la procedura de achizitie publica.

Conturile din grupa 40,,Furnizori si conturi asimilate”

Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului,bugetul local,bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi assimilate

Se regasesc la institutiile publice sub forma de: TVA,impozite pe venituri de natura salariala,impozitul pe cladiri,taxei asupra mijloacelor de transport,taxe si varsaminte asimilate.

           Cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale-cont 440,reflecta in credit cota parte din impozitul pe venit alocat de bugetul de stat consiliilor judetene,iar in debit sumele virate de cele din urma bugetelor locale

 

Contabilitatea decontarilor din fonduri de la Comunitatea Europeana(PHARE,ISPA,SAPARD)

Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene se inregistreaza la institutiile publice ca si creante-si datorii-sume de plata

Aceste sume sunt recunoscute ca venituri,respectiv cheltuieli numai la beneficiarii finali ai fondurilor.-conturile din grupa 45,,Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile(PHARE,SAPARD,ISPA)

 

Contabilitatea debitorilor si creditorilor bugetelor

     Creantele bugetului local-din obligatii ale contribuabililor,persoane fizice sau juridice-constituire,respective stingere-cont 464,,Creante ale bugetului local”

 

 

 

 

 

CONTABILITATEA TREZORERIEI,INSTITUTIILOR PUBLICE

 

 

 

Delimitari si structuri privind trezoreria

Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.potrivit bugetului aprobat

         In structura trezoreriei se cuprind;

-investitiile financiareobligtiunile emise si rascumparate

-disponibilitatile banesti aflate in conturi curente

-mijloacele banesti din imprumuturi interne si externe contractate sau garantate

-imprumuturi pe termen scurt

-mijloace banesti ale bugetelor

-numerarul din casierie si valori

-acreditivele in lei si valuta si avansurile de trezorerie

-disponibilitati din fonduri speciale,venituri proprii

La institutiile publice,investitiile financiare constau in obligatiuni emise de catre stat,acestea fiind rascumparate inainte de scadenta si anulate.

Contabilitatea mijloacelor banesti aflate in casieria entitatii se tine distinct in lei si in valuta

          Acreditivele-disponibilitatile banesti ale unei instituitii,virate intr-un cont distinct,la dispozitia unui furnizor in vederea achitarii obligatiei institutiei.

          Avansurile de trezorerie-sume puse la dispozitia unor persoane imputernicite de institutie,in vederea efectuarii de plati in favoarea acesteia.

          Disponibilitatile din fonduri cu destinatie speciala-veniturile bugetului asigurarilor pt somaj,respectiv fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Viramente interne-operatiunile de transferuri de disponibilitati banesti intre conturile de la trezoreria statului si casieria institutiei publice.

 

Analiza si functionarea conturilor de trezorerie

Conturile din clasa 5,,Conturi la trezoreria statului si banci comerciale’

        50-INVESTITII PE TERMEN SCURT

        505-Obligatiuni emise si rascumparate

        509-Varsaminte de efectuat pt investitiile pe termen scurt

        51-CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI LA BANCI

        510-Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului.

        511-Valori de incasat

        5112-Cecuri de incasat

        512-Conturi la banci

        5121-Conturi la banci in lei

5124-Conturi la banci in valuta

5125-Sume in curs de decontare

        513-Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat

5131-Disponibil in lei din impr.interne si externe contractate de stat

5132-Disponibil in valuta

514-Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat

5141-Disponibil in lei

5142-Disponibil in valuta

515-Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151-Disponibil in lei

5152-Disponibil in valuta

516-Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile adm publice locale

5161-Disponibil in lei

        5162-Disponibil in valuta

517-Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile adm publice locale

        5171-Disponibil in lei

        5172-Disponibil in valuta

 

 

518-Dobinzi

        5186-Dobinzi de platit

5187-Dobinzi de incasat

519-Imprumuturi pe termen scurt

5191-Imprumuturi pe termen scurt

5192-Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta

        5194-Imprumuturi primite din bugetul de stat pt infiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   +

5197-Sume primate din fondul de rulment

5198-Imprumuturi primate din disponibilitatile contului current general al trezoreriei statului

        52-DISPONIBIL AL BUGETELOR

        520-Disponibil al bugetului de stat

        521-Disponibil al bugetului local

        5211-Disponibil al bugetului local

5212-Rezultatul executiei bugetare din anul current

522-Disponibil din fondul de rulment al bugetului local

5221-Disponibil current din fondul de rulment al bugetului local

5222-Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local

523-Disponibil din cote defalcate din impozite pe venit pt echilibrarea BL

524-Disponibil din venituri incasate pt bugetul capitalei

        525-Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat

5251-Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat    +

5253-Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti

526-Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asig. sociale de stat   +

        529-Disponibil din sumele colectate pt unele bugete

5291-Disponibil din sumele colectate pt bugetul de stat

5292-Disponibil din sume colectate pt bugetul local

        5299-Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor

        53-CASA SI ALTE VALORI

        531-Casa

        5311-Casa in lei

        5314-Casa in valuta

532-Alte valori

5321-Timbre fiscale si postale   +

        5324-Bonuri valorice pt carburanti auto

        5326-Tichete de masa

5328-Alte valori

        54-ACREDITIVE

        541-Acreditive

5411-Acreditive in lei

5412-Acreditive in valuta

542-Avansuri de trezorerie

 

 

 

55-DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA

        550-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

558-Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

        56-DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

        560-Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

        5601-Disponibil curent

        5602-Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

561-Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii

562-Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii

        57-DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE

        571-Disponibil din veniturile Fd national unic de asigurari sociale de sanatate

        5711-Disponibil din veniturile curente ale Fd national unic de asig soc de sanatate  +

        5714-Depozie din veniturile Fd national unic de asig soc de csanatate

574-Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pt somaj

        5741-Disponibil din veniturile bugetului asig pt somaj

        5744-Depozite din venioturile bugetului asig pt somaj

        58-VIRAMENTE INTERNE

        581-Viramente interne

        59-AJUSTARI PT PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

        595-Ajustari pierdere de valoare a obligatiuniloe emise si rascumparate

Conturile de trezorerie sunt conturi de activ cu exceptia varsamintelor de efectuat,imprumuturilor pe termen scurt,dobinzilor de plata si contului de ajustare de valoare pt deprecierea obligatiunilor care au functie contabila de pasiv.

Conturile de activ se debiteaza cu incasarile efectuate sau cu titlurile emise si se crediteaza cu platile efectuate sau cu anularea titlurilor

Conturile de pasiv se crediteaza in momentul contractarii datoriei –cu imprumuturile contactate,dobinzile de plata,varsaminte de efectuat prin titluri si se debiteaza cu stingerea acestor datorii

 

Evaluarea elementelor de trezorerie

Se refera la evaluarea investitiilor financiare pe termen scurt respectiv a disponibilitatilor si operatiilor in valuta.

       Investitiile financiare pe termen scurt de natura obligatiunilor emise si rascumparate de primarii se evalueaza:

la intrarea in patrimoniu institutiei se evalueaza la costul de achizitie,sau la valoarea stabilita potrivit contractelor

-la bilant-trebuie prezentate la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt pierderea de valoare

              -cu ocazia inventarierii-daca se constata ca valoarea contabila o devanseaza pe cea realizabila neta

-la iesirea din institutie –a investitiilor pe termen scurt,eventualele ajustari pt pierderea de valoare se anuleaza

.

   Evaluarea disponibilitatilor si a operatiilor in valuta implica tratamente contabile;

-operatiile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei,comunicat de BNR

-la finele perioadei diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie cum sunt; acreditive,depozite pe termen scurt in valuta,la cursul de schimb comunicat de BNR,valabil pt aceasta data,se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar,dupa caz.

 

Documente contabile

        Operatiunile de incasari si plati in numerar se efectueaza direct prin miscarea sumelor de bani in baza urmatoarelor documente;

        -chitanta-document justificativ pt incasarea in numerar in casieria institutiei publice si la efectuarea inregistrarilor

-registru de casa-in lei sau valuta-document de evidenta operative ce serveste ca document centralizator de inregistrare a incasarilor si platilor efectuate prin casieria unitatii-se stabileste soldul de casa la sfirsitul fiecarei zile

        -dispozitia de plata incasare catre casierie-document justificativ de inregistrare in registru de casa si in contabilitate a operatiunilor privind achitarea avansurilor aprobate pt cheltuieli de deplasare

-imputernicirea,delegarea-document justificativ prin care se autorizeaza o persoana incadrata in aceeasi unitate sau membra a familiei pt a incasa drepturile banesti de la casieria unitatii cind titularul nu se poate deplasa personal.

        -operatiunile de incasari si plati fara numerar-constau in decontarea drepturilor banesti prin folosirea unor instrumente de plata,fara miscarea efectiva a banilor

                       -ordinul de plata-dispozitie neconditionata,data de emitent unei banci de a pune la dispozitia unui beneficiar o suma de bani la o anumita data

cecul-instrument de plata folosit de titularii de conturi bancare,prin care tragatorul da ordin trasului sa achite o suma de bani unei terte persoane numite beneficiar

Cecul prezentat este platit numai la vedere(depunere de catre beneficiar)

Circuitul si continutul extrasului de cont

 

Contabilitatea trezoreriei

Conturile din grupa 52

La nivelul unitatilor adm-teritoriale,veniturile incasate pe structura clasificatiei bugetare se concretizeaza in disponibil al bugetului local-cont 521

La sfirsitul anului unitatile adm-teritoriale stabilesc rezultatul executiei bugetului local in concordanta cu normele in vigoare.-cont 5212

Disponibilitatile fondului de rulment sunt purtatoare de dobinda,se pastreaza intr-un cont distinct si pot fi utilizate pt acoperirea golurilor de casa temporare in cursul anului bugetar,provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile curente.

Contul de disponibil inregistreaza in debit incasari de dobinzi,iar in credit utilizarile din fondul de rulment,fie pt achitarea furnizorilor,fie pt constituirea de depozite

 

 

 

 

Contabilitatea disponibilitatilor din fonduri cu destinatie speciala

Sumele incasate reprezentind alocatii de la buget pt cheltuieli cu destinatie speciala-se inregistreaza in debit incasarile iar in credit platile effectuate din cont

Evidenta sumelor primite de la alte institutii publice sau de la agenti economici in vederea efectuarii unor operatii speciale-garantii depuse de agentii economici pt participarea la licitati, sau pt pastrarea unor drepturi banesti-drepturi banesti ale persoanelor lipsite de libertate pastrate de penitenciare,drepturi de personal,burse si pensii,alocatii pt copii,alocatii pt somaj

 

Contabilitatea disponibilitatilor institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii

        Institutiile finantate integral din venituri proprii ce functioneaza ca institutii publice autonome(servicii publice)-Corpul Gardienilor Publici

Activitati finantate din venituri proprii-activitatile din structura Consiliilor Locale(pasunatul sau administratia pietelor si oboarelor)

Activitati ce pot fi finantate partial sai integral din venituri proprii-activitatea de microproductie desfasurata la atelierele scoala,cantinele de elevi si studenti,institutiile de

cercetari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR LA INSTITUTIILE PUBLICE

 

 

 

 

Contabilitatea cheltuielilor

         Cheltuielile –repezinta descresteri ale beneficiilor economice sau al potentialului de servicii in timpul perioadei de raportare sub forma de iesiri sau de consum de active sau aparitii de datorii care au ca rezultat descresteri in activele nete/capitaluri proprii,altele decit cele legale de distribuire catre proprietar

Momentele de recunoastere privind cheltuielile:

pt bunurile achizitionate,cheltuielile se recunosc la transferul drep[tului de proprietate

-pt servicii,cheltuiala se recunoaste cind serviciile au fost prestate si lucrarile executate

cheltuielile cu stocurile-cind acestea au fost consummate

pt consumul propriu-cheltuiala se inregistreaza cind are loc productia

cheltuielile de personal se recunosc in perioada in care munca a fost prestata

cheltuielile cu dobinzile-in perioada in care sunt datorate sin u atunci cind sunt platite

     -cheltuielile cu capital se recunosc lunar,dupa forma amortizarii,pe durata de viata utila a activelor fixe

-cheltuielile cu transferurile intre unitati se recunosc numai la beneficiarii finali ai fondurilor

In delimitarea cheltuielilor se impune distinctia intre cheltuielile bugetare si cele publice

Dupa natura activitatii:

cheltuieli curente(de functionare)

cheltuieli de capital(de investitie)

       Cheltuieli operationale-cheltuieli privind stocurile,lucrarile si serviciile executate de terti,cheltuieli cu personalul,cu alte impozie,.taxe varsaminte,alte cheltuieli finantate de la buget;alte cheltuieli operationale.

       Cheltuielile financiare-pierderi din creante legate de participatii,cheltuieli cu diferentele de curs valutar,cheltuieli cu dobinzile platite pt imprumuturile contractate,dobinzi de transferat Comunitatii Europene in cadrul programelor SAPARD,PHARE

        Cheltuielile extraordinare-acele cheltuieli care apar la institutiile publice urmare a fenomenelor naturale generind pierderi pe care institutia nu le-a prevazut precum si cheltuielile legate de vloarea neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei lor de viata economica

 

 

 

   Efectuarea propriu-zisa a cheltuielilor –faze:

      -angajarea cheltuielilor-decizia care genereaza obligatia unei institutii publice de a plati o suma catre furnizorii diferitelor bunuri si servicii

                                 -angajament bugetar-actul prin care o autoritate competenta afecteaza fonduri publice unei destinatii,in limita creditelor aprobate

-angajament legal-actul juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice Angajamentul bugetar precede angajamentul legal,iar valoarea angajamentelor legale nu poate depasii valoare angajamentelor bugetare

-lichidarea cheltuielilor-faza in care se varifica existenta angajamentelor si realitatea sumei datorate,se constata si se receptioneaza furnizarea bunurulor sau seviciilor,se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului,in baza documentelor justificative

       -ordonantarea cheltuielilor-faza prin care se confirma ca operatia a avut loc si plata poate fi realizata,momentul in care institutia intocmeste un ordin de plata a sumei datorate in favoarea tertului furnizor.

       -plata cheltuielilor-implica achitarea efectiva de catre inst publica a sumei datorate-angajarea cit si lichidarea se face numai cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu

 

Analiza si functionarea conturilor de cheltuieli

    Conturile din clasa 6 ,,Conturi de cheltuieli”

          60-CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

          601-Cheltuieli cu materiile prime

602-Cheltuieli cu materialele consumabile

          6021-Cheltuieli cu materialele auxiliare

          6029-Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare

          603-Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

606-Cheltuieli privind animalele si pasarile   +

609-Cheltuieli cu alte stocuri

61-CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

          610-Cheltuieli privind energia si apa

          614-Cheltuieli cu deplasari,detasari,transferuri

          62-CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

          622-Cheltuieli privind comisioanele si onorariile   +

          624-Cheltuieli cu transporturi de bunuri si de personal

6241-Cheltuieli cu transportul de bunuri

6242-Cheltuieli cu transportul de personal

          626-Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii   +

          629-Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale

          63-CHELT. CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

          635-Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte assimilate

 

 

 

 

 

          64-CHELTUIELI CU PERSONALUL

          641-Cheltuieli cu salariile personalului

          642-Cheltuieli salariale in natura

          645-Cheltuieli privind asigurarile sociale

          6451-Contributiile angajatorilor pt asigurari sociale   +

          6454-Contrib.angajatorilor pt accidente de munca si boli profesionale

6458-Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

          65-ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE

          654-Pierderi din creante si debitori diversi

          658-Alte cheltuieli operationele

          66-CHELTUIELI FINANCIARE

          663-Pierderi din creavte imobilizate   +

          669-Alte pierderi(cheltuieli neeligibile-costuri bancare)-PHARE,SAPARD

          67-ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET

          670-Subventii   +

          674-Transferuri in strainatate

          676-Asigurari sociale

          677-Ajutoare sociale

          679-Alte cheltuieli

          68-CHELTUIELI CU AMORTIZARILE,PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PT DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE

          681-Chelt.op.privind amortizari,provizioane si ajustari pt depreciere

6811-Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe   +

          6814-Chelt.op. privind ajustarile pt deprecierea activelor circulante

          682-Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile

6821-Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile

6822-Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile

          686-Chelt.financiare privind amortizari,provizioane si ajustari de valoare

6863-Chelt.financiare privind ajustari din pierderi valoare active financiare

6864-Chelt.financiare privind ajustari pierderi de valoare active circulante

6868-Chelt financiare privind am. prime rambursare obligatiuni

689-Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare

6891-Cheltuieli privind rezerva de stat

          6892-Cheltuieli privind rezerva de mobilizare

          69-CHELTUIELI EXTRAORDINARE

          690-Cheltuieli cu pierderi din calamitati

          691-Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe

Conturile din clasa 6 asigura evidenta sintetica a conturilor de cheltuieli-au functie contabila de activ si continut economic de utilizari(diminuari de resurse)

La sfirsitul perioadei de gestiune(o luna),aceste conturi nu prezinta sold fiind preluate in soldul de rezultat patrimonial-sunt conturi de procese nebilantiere.

Structura unui fond de cheltuieli va cuprinde;

-simbolul contului din planul de conturi

-capitolul

-sursa de finantare a cheltuielilor

-subcapitolul,titlul,articolul,alineatul,paragraful.

Contabilitatea veniturilor si finantarilor

           Veniturile-sume realizate pe parcursul unui exercitiu bugetar,chiar daca acestea au fost incasate sau nu si constau in: impozie,taxe,contributii si alte sume de incasat potrivit legii,precum si pretul bunurilor vindute si serviciilor prestate,aferente unei perioade de timp.

Veniturile care apar altfel decit in cursul activitatii curente al institutiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare.

           Veniturile se delimiteaza, dupa natura lor, in :

     -venituri operationale-provin din venituri economice;venituri din alte activitati operationale;venituri din productia de active fixe;alte venituri si venituri bugetare-resurse ale bugetelor,reprezentate de impozite si taxe,contributii de asigurari,etc.-se adauga acestei structuri veniturile din finantari,subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala,veniturile din provizioane si ajustari de valoare.

     -veniturile financiare-provin din cistiguri din creante legate de participatii,diferente de curs valutar rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor,datoriilor si creantelor in valuta,venituri privind dobinzile.

-veniturile extraordinare-despagubirile din asigurari,veniturile obtinute de institutie din valorificarea unor bunuri ale statului.

 

Analiza si functionarea conturilor de venituri

   Conturi din clasa 7 ,,Conturi de venituri si finantari”

         70-VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE

         701-Venituri din vinzarea produselor finite   +

709-Variatia stocurilor

         71-ALTE VENITURI OPERATIONALE

         714-Venituri din creante reactivate si debitori diversi

719-Alte venituri operationale

         72-VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE

         721-Venituri din productia de active fixe necorporale

         722-Venituri din productia de active fixe corporale

         73-VENITURI FISCALE

         730-Impozit pe venit,profit si cistiguri din capital de la persoane juridice

7301-Impozit pe profit

7302-Alte impozite pe venit,profit si cistiguri de la persoane juridice

         731-Impozit pe venit,profit si cistiguri de la persoane fizice

 7311-Impozit pe venit

         7312-Cote si sume defalcate din impozitu;l pe venit

         732-Alte impozite pe venit,profit si cistiguri din capital

7321-Alte impozite pe venit,profit si cistiguri din capital

733-Impozit pe salarii

         734-Impozite si taxe pe proprietate

735-Impozite sit axe pe bunuri si servicii

7351-TVA   +

7356-Taxa pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor

 

 

736-Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale

7361-Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale

739-Alte impozite si taxe fiscale

         74-VENITURI DIN CONTRIBUTII DE ASIGURARI

         745-Contributiile angajatorilor

7451-Contributiile angajatorilor pt asigurari sociale   +

         7455-Varsaminte persoane juridice,pt persoane cu handicap neincadrate

         7459-Alte contributii pt asigurari sociale datorate de angajatori

746-Contributiile asiguratilor

7461-Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale   +

7463-Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale de sanatate

7469-Alte contributii ale altor persoane pt asigurari sociale

         75-VENITURI NEFISCALE

         750-Venituri din proprietate

751-Venituri din vinzari de bunuri si servicii

7511-Venituri din prestari de servicii si alte activitati    +

7515-Transferuri voluntare,altele decit subventiile(donatii.sponsorizari)

         76-VENITURI FINANCIARE 

         763-Venituri din creante imobilizate   +

         769-Sume de primit de la bugetul de stat pt acoperirea altor pierderi(cheltuieli neeligibile-costuri bancare-PHARE,SAPARD,ISPA)

         77-FINANTARI,SUBVENTII,TRANSFERURI,ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA,FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA

         770-Finantarea de la buget

7701-Finantarea de la bugetul de stat   +

7705-Finantarea de la bugetul Fd. National unic de asig. sociale de sanatate

771-Finantarea in baza unor acte normative speciale

772-Venituri din subventii

7721-Subventii de la bugetul de stat

         7722-Subventii de la alte bugete

773-Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala

         774-Finantarea din fonduri externe nerambursabile

7741-In bani

         7742-In natura

776-Fonduri cu destinatie speciala

778-Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

779-Venituri din bunuri si servicii primate cu titlu gratuit

         78-VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PT DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE

         781-Venuturi din prov si ajustari pt depreciere privind activitatea operationala

7812-Venituri din provizioane   +

         7814-Venituri din ajustari pt deprecierea activelor circulante

 

 

 

786-Venituri financiare din ajustari pt pierdere de valoare

7863-Venituri din ajustari pt pierderea de valoare a activelor financiare

7864-Venituri din ajustari pt pierderea de valoare a activelor circulante

79-VENITURI EXTRAORDINARE

         790-Venituri din despagubiri din asigurari

         791-Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.

Conturile din venituri sunt redate sintetic in contabilitate cu ajutorul clasei 7-au functie contabila de pasiv(exceptie facind contul 709,,Variatia stocurilor”) ,cu continut economic de surse

La sfirsitul exercitiului aceste conturi nu prezinta sold fiind preluate prin contul de rezultat al exercitiului-nu sunt conturi bilantiere.

 

Contabilitatea veniturilor

        Principalele operatii contabile privind veniturile sunt legate de:

-incasari din venituri fiscale si nefiscale,cu sau fara titluri de creanta

-venituri din productia de active

-venituri din obtinerea de produse finite

-venituri din vinzarea de produse finite

-preluare,la sfirsitul perioadei de gestiune a conturilor de venituri in contul de rezultat patrimonial.

 

                

 

        

         

 

 

Reclame

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: